Moien!

Onse Chouer besteht aus 2 Gruppen. Di Kleng vun 4 Joer un, prouwe Freides vun 17.15 bis 18.00 Auer. Die Grouss vun 10 Joer un, prouwe freides vun 18.00 bis 19.00 Auer.  Di 2 Gruppe stinn ënenrt der Direktioun vum Vanessa Lommer.

Am Moment prouwe mir wéinst engem Chantier nët an onsem Proufsall, mä am Pir Pelkes.

Loscht um sangen?  Da mëllt Iech beim Päsident Fränz Reuter ënnert reuter@chant.lu.

 

6. Juli 2016 18:00 Auer: A Trip to Ireland op der Polvermillen